Vedtægter for Bylauget for Langø og Omegn

Stiftet den 20. april 2009
Revideret på generalforsamlingen den 23. februar 2011

§ 1. Foreningens navn er Bylauget for Langø og Omegn.

§ 2. Foreningens formål er
at styrke sammenholdet og det sociale fællesskab blandt beboerne i Langø og omegn.
at styrke og udbygge erhvervslivet, samt at få udbygget turismen i området. Dette skal ske i respekt for og i harmoni med de kulturhistoriske og naturmæssige kvaliteter.
at bevare og værne om områdets kultur og naturmiljø på en bæredygtig og aktiv måde til glæde for fastboende og turister.
at varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med de offentlige myndigheder i anliggender inden for Langø og omegn.
at samarbejde med eksisterende foreninger for at fremme udviklingen til gavn for området.

§ 3. Som medlem kan optages enhver med interesse for bylaugets formålsparagraf og som bor i området.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemskabet er gyldigt, når kontingent er indbetalt. Der er 1 stemme pr. betalende medlem på bylaugets generalforsamling.
Stk. 3 Medlemskabet ophører ved udmeldelse til kasseren uden kontingentrefusion, – eller ved manglende indbetaling af kontingent efter sidste betalingsfrist, og hermed suspenderes medlemmets stemmeret.
Stk. 4. Kontingentet fastsættes på hver ordinær generalforsamling. Medlemmer hæfter kun med deres kontingent.
Stk. 5. Ved indmeldelse betales 1 års kontingens forud. Kontingentet kan betales på generalforsamlingen eller indbetales senest 14 dage efter.
Stk. 6. Personer, virksomheder og foreninger, som ikke er bosiddende indenfor bylaugets grænser, kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret.

§ 4. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i bylauget, og er den eneste, som kan ophæve og ændre vedtægterne.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal.
Stk. 3. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved skriftlig meddelelse 2 uger før generalforsamlingen.
Stk. 4. Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt
Stk. 5 Over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger fører sekretæren i bestyrelsen et beslutningsreferat, som underskrives af dirigent og sekretær.
Stk. 6 På den ordinære generalforsamling foretages valg til bestyrelsen således:
Der vælges 7 medlemmer for en 2-årig periode, – således at 3 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert andet år (lige år), – og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert andet år (ulige år).
Første år vælges der således 3 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode og 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
Stk. 7. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, – 1 revisor hvert år, – blandt sine medlemmer.
Valget gælder for en 2-årig periode. Ved første valgperiode vælges revisor for 1 år og 1 revisor for en 2-årig periode.
Stk. 8. Der vælges endvidere hvert år 2 bestyrelsessuppleanter.
Stk. 9 Forslag, – dog ikke forslag til vedtægtsændringer, – skal for at kunne optages på dagsordenen være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes, – og kan afleveres til formanden.
Sager, der ikke vedgår vedtægtsændringer, afgøres af generalforsamlingen efter simpelt stemmeflertal.
Stk. 10. Til behandling af sager uden for dagsorden eller sager, der er indsendt for sent, kræves2/3 stemmeflertal af generalforsamlingens deltagere, – dette gælder ikke vedtægtsændringer.
Stk. 11. Generalforsamlingen er, når indvarsling har fundet sted i henhold til nærværende vedtægter, beslutningsdygtig uden hensyntagen til, hvor mange medlemmer der er mødt.
Stk. 12. Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

For at endelig beslutning kan tages, kræves mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.
Stk. 13. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter sker ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 14. De forelagte sager afgøres i almindelighed ved håndsoprækning, – dog skal der ved forslag herom, – foretages skriftlig afstemning.
Blanke stemmesedler er ugyldige.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, – eller 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsender motiveret forslag herom. Indkaldelsen (incl. dagsorden) udsendes senest 30 dage efter modtagelse af begæring herom.
Der gælder tilsvarende regler for en ekstraordinær generalforsamling, – som for en ordinær generalforsamling, jfr. Ovenstående, – dog kan der kun behandles sager, – som er optager på dagsordenen.

§ 6. Bestyrelsen består af syv medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser og kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper efter behov.
Stk. 4. Formanden og kasseren kan tegne foreningen.
Stk. 5. Formanden indkalder bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, – eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger eller ønsker det.
Stk. 6. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig må mindst 5 medlemmer være til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 7. Over bestyrelsens møder føres referat.

§ 7. Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2. Kasseren fører regnskabet, herunder en kassebog over foreningens indtægter og udgifter, samt en medlemsliste over samtlige medlemmer.
Stk. 3. Regnskabet skal godkendes af revisorerne senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stk. 4. Pengebeholdningen opbevares i en pengekasse er på en konto i et pengeinstitut.
Formanden og kasseren har fuldmagt til bankkontoen.
Bestyrelsen kan ikke stifte gæld.

§ 8. Revisorerne gennemgår årsregnskabet såvel talmæssigt som kritisk.
Stk. 2. Revisorerne kan ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 9. Det påhviler bestyrelsen af forsøge at sikre, at tilflyttere til Langø og omegn tilbydes gratis medlemskab for resten af tilflytteråret og modtager en velkomstskrivelse,
Stk. 2. Bylauget kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om opløsning kan afgøres ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 3. Forud for beslutning om opløsning bliver der taget bestemmelse om anvendelse af foreningens ejendele (aktiver). Eventuelle forpligtende omkostninger i forbindelse med bylaugets opløsning påhviler bylaugets medlemmer.

Vedtægterne revideret og godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2011.

Bestyrelsen