Referat fra generalforsamling

Torsdag den 21.marts 2019 kl. 19 i Langø Forsamlingshus.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

Bjarne Enemark blev valgt

 

2. Bestyrelsens beretning

Formand Ole Pedersen fremlagde beretning for 2018. Den vedhæftes som bilag. Beretningen gav anledning til bl.a. spørgsmål fra salen vedr. bl.a. efterlysning af mere information fra bestyrelsen i hverdagen, belysningen i Langø og Langøparken, afledte virkninger af Bogømøllerne, Bestyrelsen lovede efterfølgende at drøfte de rejste problemstillinger. Beretningen blev herefter godkendt.

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Anette Reinholdt fremlagde regnskabet. Driften vist et underskud på kr. 21.193,84. Bylaugets formue andrager kr. 96.876,87.
Efter nogle få opklarende spørgsmål fra salen blev regnskabet godkendt.

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2020

Kontingentet forbliver uændret i 2020 på 100 kr. pr. person.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der var indkommet et forslag om oprettelse af Nabohjælp på Langø. Bestyrelsen undersøger behovet.

Der var indkommet forslag til kandidater til Bylaugets Initiativpris 2018. Prisen gik til Lissi Due for hendes store indsats til gavn for Langø gennem mange år. Formanden overrakte prisen til Lissi, der fik stående applaus fra salen.

 

6. Valg til bestyrelsen – følgende er på valg:

Hans Tind (modtager ikke genvalg)
Ole Munksgaard (modtager valg)
Hans-Jørgen Kleister (modtager genvalg
Ole Pedersen (modtager genvalg)

 

BESLUTNING:

Ad a. Jan Hansen valgt
Ad b. genvalg
Ad c. genvalg
Ad d. genvalg

 

7. Valg af 2 suppleanter– Jan Hansen (modtager genvalg), og Esben Møller(modtager genvalg)

BESLUTNING:

Efter Jan Hansens valg til bestyrelsen, nyvalgtes Hans Tind som ny suppleant

 

8. Valg af bilagskontrollør– Bjarne Enemark (modtager genvalg)

BESLUTNING:

Genvalg

 

9. Valg af bilagskontrollørsuppleant– Inger Jensen (Glentevej) modtager genvalg.

BESLUTNING:

Genvalg

 

10. Eventuelt

Fra salen blev følgende spørgsmål rejst:

Hvor er borde/bænke sættene på diget henne? Svar: sat ind for vinteren til vedligehold.

Der blev efterlyst muligheder for vinterbadning – evt. med sauna. Bådelauget har nedsat et udvalg vedr. Dette blev det oplyst fra formanden som svar herpå.

Poul Himmelstrup orienterede om Landsbyappen, som bestyrelsen ønsker at tilslutte sig.

Jan Due orienterede om begrebet “Landsbyambassadører”, som kommunen ønsker at etablere. Han efterlyste interesserede.

Knud Christensen orienterede om Dannelunde skoles evt. Lukning. Havde medbragt liste til protestunderskrifter.

Pernille Kruse Pedersen orienterede som akuthjælper på Langø om arbejdet og efterlyste i den forbindelse interesserede til at gennemgå uddannelsen.

Ole Pedersen sluttede punktet af med at bede forsamlingen om at medvirke til at standse et rygte på Langø om, at Bylauget skulle have foranlediget politiet til at afholde hastighedskontrol på Langø. Dette rygte er usandt og bør derfor standses, hvis man støder på det.

 

Herefter sluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden under mødet.

 

For ref

Hans Tind