Referat fra generalforsamling

Torsdag den 22. marts 2018 kl 19.00 i forsamlingshuset


Valg af dirigent
 

Bestyrelsen foreslog Bjarne Enemark. Han blev valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse og gav ordet til formanden for bestyrelsens beretning. 


Bestyrelsens beretning

Formand Ole Pedersen oplæste bestyrelsens beretning for året 2017. Der blev drøftet flere punkter fra beretningen, herunder bl.a. hjertestarteren – vedligeholdelse og stor tilfredshed med førstehjælpernes arbejde. Enkelte efterlyste, at der blev anskaffet yderligere en hjertestarter til at hænge ved forsamlingshuset. Det fik ikke tilslutning. 

Aktiviteten ved barkegryden under Fjorddagene havde ikke stor tiltrækning, alligevel blev det understreget, at det var vigtigt at have aktiviteten med fremover. 

Flere medlemmer roste bestyrelsens arbejde for byen. 

Efter en god debat blev beretningen godkendt. Bilag vedlagt.  


Forelæggelse af regnskab for 2017
 

Regnskabet var udsendt sammen med dagsorden til medlemmerne. Formanden beklagede, at kassereren ikke var til stede, men at det skyldtes sygdom. Der blev stillet spørgsmål til beholdningen af muleposer, hvor der stadig var en beholdning tilbage.  

Regnskabet blev herefter godkendt. 


Fastsættelse af kontingent for 2019
 

Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse på kr. 25 til i alt 100,- kr for året. Det skyldes stigende faste udgifter, hvor det nuværende kontingent kun næsten kunne dække.  

Der blev en del debat om forhøjelsen. Flere var betænkelige og syntes stigningen var for stor. 

Der blev begæret afstemning ved håndoprækning. Et overvældende flertal godkendte herefter stigningen. 


Behandling af indkomne forslag
 

Der var indkommet forslag om at søndagen i Fjorddagene blev gjort til fast flagdag i Langø. Ib Due regjorde for, at der altid blev flaget denne dag og spurgte ind til, om det var et ønske om betalingen herfor. Projektet Fjorddage betalte gerne for opsætningen af flagene og havde ikke noget ønske om at stoppe med det. Forslagsstilleren ønskede udgiften afholdt af bylauget og ønskede afstemning. 

Der var stort flertal for at fortsætte med at lade Fjorddage arbejdsgruppen betale frem for at bylauget skulle påtage sig udgiften. 

Bestyrelsens forslag til vedtægtændringer. 

Formanden begrundede forslaget hvorefter ordet ”revisor” blev ændret til ”bilagskontrollør” med et udefra kommende krav. Dette blev vedtaget.  


Valg til bestyrelsen
 

Bjarne Juszczyk blev genvalgt. Poul Himmelstrup og Jan Due blev nyvalgt.  

(Annette Birch og Ib Due udtrådte af bestyrelsen efter eget ønske) 

Jan Hansen og Esben Møller blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. 

Valg af bilagskontrollør. Bodil Munksgaard blev valgt. 

Valg af bilagskontrollør-suppleant. Ingen Jensen (Glentevej) genvalgt. 


Projektpulje – Grøn ordning.
 

Formanden orienterede om, at bestyrelsen havde modtaget besked om, at Bylauget var bevilget kr. 375.000 excl.moms til forskønnelse af byen. Pengene var øremærket til bestemte projektet, der er indeholdt i bylaugets udviklingsplan for Langø. 

Projektet vil gå i gang i foråret, og beboerne vil blive holdt løbende orienteret om forløbet.  


Eventuelt
 

Ib Due takkede for de mange år i bylauget, hvor arbejdet var foregået i en fordragelig, og konstruktiv atmosfære, som han ville savne, men han var nødt til at stoppe af helbredsmæssige grunde. Ib modtog applaus fra forsamlingen. 

Dirigenten lukkede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

Ole Pedersen gav herefter ordet til Stig Winther, som gav et spændende og visionært indlæg om mulighederne for at udvikle turistmuligheder på Langø. 

For ref 

Hans Tind